Project products

 

Analyses, concepts,
methodologies (Analiza, koncepte, metodologji)
Concept for lignin education with labour market
needs (Koncept për harmonizimin e arsimit me kërkesa të tregut të punës)
Methodology for development of a sector profile (Metodologji për zhvillimin e profilit të një sektori)
Metodologji për zhvillimin e profilit të sektorit
Sector Profile Agriculture  (Profili i sektorit Bujqësi)
Sector Profile Mechanical Engineering  (Profili i sektorit Inxhinieri Mekanike)
Sector Profile Food Processing  (Profili i sektorit Përpunim i ushqimit)
Sector Profile Agriculture (Albanian) – (Profili i sektorit Bujqësi (shqip))
Sector Profile Mechanical Engineering(Albanian) – (Profili i sektorit Inxhinieri Mekanike (shqip))
Sector Profile Food Processing(Albanian) – (Profili i sektorit Përpunim i ushqimit (shqip))
Report on employers survey on competences  (Raport nga anketa për kompetenca me punëdhënës)
Guidelines and quality

assurance (Udhëzues dhe sigurimi i cilësisë)

Monitoring report  (Raport i monitorimit)
Guidelines for post-accreditation monitoring  (Udhëzues për monitorim te ofertuesve pas akreditimit)
Guidelines for Occupational Standard verifiers  (Udhëzues për verifikuesit e standardeve të profesionit)
Guidelines for implementation of employers survey  (Udhëzues për zbatimin e anketës me punëdhënës)
Guidelines for Occupational Standard developers (Udhëzues për zhvilluesit e standardeve të profesionit5)
Guidelines: defining levels of qualifications, modules and learning outcomes (Udhëzues: përcaktimi i niveleve te kualifikimeve, moduleve dhe rezultate)
Teacher training (Trajnimi i mësimdhënësve)Training module_ PEDAGOGY  (Modul trajnimi_PEDAGOGJI)
Training module_ DIDACTICS  (Modul trajnimi_DIDAKTIKË)
Higher Education (Arsimi i lartë)Occupational Standard for VET teacher – level 7 (Standard i profesionit perMesimdhenes te AAP_niveli 7)
Occupational Standard – MECHATRONICS – Level 5,6,7 (Standard i profesionit_MEKATRONIKE_Niveli 5,6,7)
Occupational Standardfor VET adult trainer – level 7 (Standardi i profesionit permesimdhenes per te rritur ne AAP_niveli 7)
Leaflet – Diploma Supplement (Fletepalosje_shtojca e diplomes)
Study programme/ qualification for VET teachers – Level 7 (Kualifikimi permesimdhenes te AAP NIVELI 7-prova 26062017)
Methodology for reviewing and revising study programmes in line with labour market needs (Metodologji per rishikimin dhe pershtatjen e programeve studimore me kerkesa te tregut te punes)
Information paper on opportunities for staff/student mobility from Kosovo (Mundesite per mobilitet akademik)
Students enrolment in HEIs in Kosovo  (Planifikimi i regjistrimit te studenteve ne arsimin e larte)
Guideline on university LLL for the university of Prishtina (Udhezuespermesim gjate gjithe jetes)
Vocational Education and

Training (Arsimi dhe aftësimi profesional)Module– Measurement techniques  (

Module – Bases of agricultural technology  (Modul_Bazat e  teknikes  bujqesore)
Module -Hygiene and maintaining the farm (Moduli_Mirembajtja dhe higjiena e fermes)
Module – technology of fruit and vegetable processing (Teknikologjia e perpunimit te frutave dhe perimeve)
Module – Technology of milk processing  (Teknikologjia e perpunimit te qumeshtit)
Module– Measurement techniques  (Moduli_Teknikat e matjes)
Module – Mechanics technology (Moduli_Teknologjia Mekanike)
Occupational Standard – Mechatronics  (Standard i profesionit_Mekatronike)
Occupational Standard– Machine tool operator  (Standard i profesionit_Operator i veglave te makinave)
Occupational Standard– Food processing  (Standard i profesionit_Perpunimi i Ushqimit)
Occupational Standard– Producer of mixed crops and animals grower (Standard i profesionit_Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve)
Adult education (Arsimi për të rritur)Qualification – Preserver of fruits and vegetables  (Konzervues i frutave dhe perimeve)
Qualification– Grapes producer  (Kultivues i rrushit)
Qualification– Mechanic of hydraulic and pneumatic systems (Mekanik I sistemeve hidraulike dhe pneumatike)
Qualification– Producer of doors and windows from aluminium and plastic (Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika)
Occupational Standard – Preserver of fruits and vegetables (1 SP-Konservues i pemeve dhe perimeve)
Occupational Standard– Vegetable producer  (2 SP-Kultivues i perimeve)
Occupational Standard– Grapes producer (3 SP-Kultivues i rrushit)
Occupational Standard– Mechanic of hydraulic and pneumatic systems (4 SP-Mekanik i sistemeve hidraulike dhe pneumatike)
Occupational Standard– Producer of doors and windows from aluminium and plastic (5 SP-Prodhues i dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika)
Special Education Needs (Arsimi për persona e nevoja të veçanta)Qualification: Agriculture (Bujqësi)
Qualification: Food processing (Përpunimi i ushqimit)
SEN – Occupational Standard- Assistant crop farm labourer – Vegetable production (SEN_Stadnard i Profesionit_Asistent i punëtorit të kulturave bujqësore – Prodhimi i perimeve)
SEN – Occupational Standard– Assistant food processing labourer – fruit, vegetable and meat processing (SEN_Standardi i Profesionit_Asistent i punëtorit të prodhimit – përpunimi i frutave, perimeve dhe mishit)